Service3

ייעוץ בנושאי חינוך ורווחה

כמי שצמחה בתחום החינוך מתפקיד של מורה ועד לניהול אגפי החינוך בערים גדולות, ורדה מציעה שירותי ייעוץ בנושאי חינוך ורווחה לגופים שונים.

הייעוץ בנושאי חינוך ורווחה עוסק בעיקר ביצירת שיתופי פעולה בין הדיסציפלינות המשרתות את אותו קהל יעד.

הייעוץ מכוון לזיהוי ממשקי העבודה, הקניית אסטרטגיות לניהול הממשקים וקביעת נוהלי עבודה בהתאמה.

במהלך הייעוץ בוחרים הנועצים תכניות משותפות לפעולה,  והייעוץ מלווה את יישום התכנית, הפקת לקחים ותכנון עתידי של העבודה המשותפת.

לתיאום פגישת ייעוץ ומידע נוסף, צרו קשר: 050-5646565.